Vragen? Neem contact op:
+31(0)631780431

ALGEMENE VOORWAARDEN S.T.I.O

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 de overeenkomst: de tussen klant en leverancier tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten:
1.2 de klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt:
1.3 de leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd, hier S.T.I.O

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Nederlands recht is van toepassing
2.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle door ons gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door ons verrichte handelingen.
2.3 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De vernietigde of nietige wordt dan vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert, zulks ter beoordeling van S.T.I.O

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging onzerzijds, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4 PRIJS EN BETALING

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door S.T.I.O gehanteerde prijzen uitgedrukt in euro, inclusief BTW.
4.2 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals, calculatie en schrijffouten in prijzen op S.T.I.O , in reclame-uitingen, op prijskaarten in de winkel, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen, of andere bescheiden afkomstig van S.T.I.O, binden S.T.I.O niet.
4.3 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient te geschieden bij levering of direct bij aankoop in de winkel zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 Betaling via overschrijving op bank-/girorekening dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
4.5 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens S.T.I.O de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend voor een volle maand, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 5 RUILEN VAN ARTIKELEN

5.1 In alle gevallen dient bij ruiling het originele aankoopbewijs overlegd te worden.
5.2 Ruilen dient binnen 14 dagen na aankoop plaats te vinden.
5.3 Uitgesloten van ruiling zijn: speciaal bestelde of vervaardigde artikelen.
5.4. Artikelen kunnen alleen geruild worden mits ze in originele verpakking en onbeschadigde staat verkeren.

ARTIKEL 6 RETOURNEREN VAN EEN ARTIKEL

6.1 Na ontvangst heeft u 14 dagen bedenktijd. In deze periode kunt u uw aankoop of bestelling aan ons retourneren.
6.2 In alle gevallen dient bij retourzending het originele aankoopbewijs overlegd te worden.
6.3 Artikelen dienen onbeschadigd, in originele staat en verpakking teruggestuurd te worden.
6.4 De kosten voor retourzendingen zijn volledig voor rekening van de klant.

ARTIKEL 7 LEVERINGSVOORWAARDEN

7.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald.
7.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan.
7.3 De klant dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen deze binnen 24 uur van (af)levering te melden.
7.4 Tenzij telefonisch, schriftelijk of per e-mail een andere leveringstermijn is overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 8 weken.
7.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.
7.6. Wanneer het plaatsen van de geleverde zaken niet mogelijk is, is dit het risico van de klant.
7.7 Het risico van de door ons geleverde zaken zijn voor de klant vanaf het moment van aflevering.

ARTIKEL 8 RECLAMATIES, KLACHTEN EN GARANTIE

8.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door S.T.I.O worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken/werkzaamheden bij S.T.I.O te melden.
8.2 Indien de klant zelf door S.T.I.O. geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
8.3 Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken dit persoonlijk aan S.T.I.O te melden.
8.4 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
8.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door S.T.I.O hebben verricht.
8.6 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan S.T.I.O, zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
8.7 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarboren vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgen handelsusance algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
8.8 Niet alle verlichting beschikken over een keurmerk, navraag hierover kan telefonisch, per e-mail of per fax. Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle problemen die hierdoor ontstaan.              8.9 S.T.I.O draagt zorg voor het deugdelijk verpakken van producten die (breekbaar) glaswerk bevatten. Voor eventuele gebreken en beschadigingen die mogelijk gedurende de transport/verzending kunnen ontstaan, zijn wij niet verantwoordelijk. 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 S.T.I.O is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door S.T.I.O verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens S.T.I.O
9.2S.T.I.O. zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen S.T.I.O . en de klant.
9.3 Indien en voorzover S.T.I.O. zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
9.4 De klant vrijwaart S.T.I.O uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
9.5 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor S.T.I.O. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft S.T.I.O. het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
10.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van S.T.I.O ., waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van S.T.I.O. en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van S.T.I.O onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van S.T.I.O., haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

ARTIKEL 11 ONTBINDING

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft S.T.I.O het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welkeS.T.I.O ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
11.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan S.T.I.O tenzij S.T.I.O nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van S.T.I.O op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

ARTIKEL 12 GESCHILLEN

12.1 Als een Klant een klacht of geschil heeft met S.T.I.O, dient zij zich in eerste instantie schriftelijk te richten tot S.T.I.O. S.T.I.O zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal S.T.I.O de Klant binnen die termijn schriftelijk laten weten wanneer S.T.I.O inhoudelijk reageert.
12.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Groningen

ARTIKEL 13 SLOTBEPALING

13.1 Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn direct van toepassing. S.T.I.O zal zijn klanten dit per e-mail doorgeven door middel van een nieuwsbrief.

CONTACTGEGEVENS:

Remt Godlieb
Beneluxweg 8
9636 HV Zuidbroek
Mob: 0031(0)6-31780431
Tel: 0031 (0)598 450708
Fax: 0031(0)598 451305